Podmínky využití neveřejné části webových stránek Portálu pro dárce projektu „Adopce na dálku na Haiti“ (dále jen „portál“) upravují smluvní podmínky mezi společnosti Arcidiecézní charita Olomouc, IČ: 43962726, se sídlem Křížkovského 6, 779 00 Olomouc, registrované u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo: 8/1-02-704/1996 (dále také „ACHO“ nebo „společnost“, nebo „my“) a Vámi jako dárcem (dále také „Vy“ nebo „dárce“ nebo „uživatel“) (oba jmenovaní dále také jako „smluvní strany“), který chce portál používat.

Úvodní ustanovení

Vážený dárce,

odesláním žádosti o registraci mezi dárce projektu Adopce na dálku na Haiti (dále také „projekt“) na stránkách naší společnosti, podepsáním Dohody o podpoře projektu „Adopce na dálku na Haiti“ (dále jen „dohoda“), nebo využíváním uživatelského účtu zřízeného v souvislosti poskytováním informací na základě dohody (dále jen „uživatelský účet“), podle toho, který z těchto kroků nastane dříve, souhlasíte s Podmínkami využití Portálu pro dárce (dále jen „obchodní podmínky“). V případě, že s těmito obchodními podmínkami nesouhlasíte, službu nevyužívejte, a v případě aktivního uživatelského účtu učiňte bez prodlení kroky vedoucí k ukončení dohody. Analogicky se obchodní podmínky a nich vyplývající povinnosti smluvních stran vztahují také na jakékoli materiály zaslané Vám poštou, obsahují-li osobní údaje.

Pro koho je portál určen?

Portál je určený pro stávající dárce projektu a slouží k informování dárce o aktuálním stavu projektu. Každému dárci je zřízen jeho individuální uživatelský účet. Společnost si vyhrazuje právo v opodstatněných případech zamítnout zřízení uživatelského účtu, nebo bez udání důvodu přístup k uživatelskému účtu omezit nebo účet zrušit.

Práva a povinnosti uživatele a společnosti | Zásady ochrany údajů o obdarovaných

V případě registrace je uživateli vytvořen uživatelský účet, který ho opravňuje ke vstupu do portálu, kde jsou uživateli viditelné podrobnější informace o plnění dohody nebo využití daru uživatele. V žádosti o registraci má uživatel povinnost uvádět pravdivé údaje. Uvedení nepravdivých údajů se považuje za porušení obchodních podmínek a společnost nenese odpovědnost za takto vzniklou situaci nebo případnou škodu z ní vzniklou. Na všechny osobní údaje viditelné po přihlášení se vztahuje legislativa o ochraně osobních údajů, autorská nebo obchodní práva společnosti nebo jejích partnerů a jsou tajemstvím mezi společností a uživatelem. Uživatel není oprávněn takto nabyté informace dále šířit, kopírovat nebo jakkoli předávat třetí osobě, vyjma případů, kdy jsou uvedené úkony nezbytné k plnění předmětu dohody ze strany uživatele (např. dárcem je farnost, která na dotační částku vybírá mezi členy farnosti). I v takovém případě se však uživatel zavazuje nadále jednat v souladu s platným právem o ochraně osobních údajů, zvláště s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“). Uživatel se zavazuje mlčenlivostí vůči společnosti. Uživatel bere na vědomí, že uvedená omezení jsou pro něj závazná i po zániku uživatelského účtu nebo jeho při jeho nevyužívání. Případnou škodu vzniklou společnosti nebo jejím partnerům v důsledku porušení tohoto článku obchodních podmínek se uživatel zavazuje uhradit na účet společnosti v plné výši do jednoho měsíce po obdržení výzvy k úhradě.

 

Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje před zneužitím třetí osobou. Za případné škody vzniklé společnosti nebo jejím smluvním partnerům na základě zneužití přihlašovacích údajů uživatele nese odpovědnost daný uživatel včetně případné úhrady vzniklé škody. Společnost si vyhrazuje právo bez náhrady a zdůvodnění libovolnému uživateli zrušit jeho uživatelský účet. Dále si společnost vyhrazuje právo jednostranně aktualizovat tyto obchodní podmínky, o čemž bude uživatele s předstihem 30 dnů informovat na portálu. Aktuální verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách projektu nebo po přihlášení na portálu.

Uživateli náleží povinnost neprodleně nahlásit změnu uvedených osobních údajů a přihlašovacích údajů a společnost nenese odpovědnost za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Povinnost uvedená v předchozí větě se vztahuje zvláště na registrované organizace a nutnost aktualizovat přístupy při změně zaměstnanců.

Uživatel se také zavazuje dodržovat pravidla korespondence s dítětem, které jsou v obchodních podmínkách uvedeny níže.

Korespondence s dítětem – informace a obecná pravidla

Při korespondenci s podporovaným dítětem je důležité respektovat pravidla, která vycházejí ze zkušeností spojených s dlouholetou organizací rozvojových projektů.

„Adoptované dítě“ Vám napíše minimálně jednou ročně krátký dopis a Vy dostanete zprávu o pokroku dítěte formou školního vysvědčení. Dopisy od dárců budou dětem odesílány hromadně během monitorovací mise pracovníků ACHO na Haiti. Odpovědi od „adoptovaných dětí“, obrázky a aktuální fotografie Vám budou zaslány v poštovní zásilce vždy jednou do roka.

Žádáme Vás, abyste dodržovali níže uvedená pravidla, která nevedou k závislosti podporovaných dětí a jejich rodin na Vámi poskytované podpoře, ale která naopak zvyšují jejich schopnost pomáhat si v budoucnu sami.

 1. Co není vhodné psát do dopisu:
 2. Podporované děti pocházejí z nejchudších vrstev rozvojové země. K tomu, aby Vaše korespondence s ním dítě nepoškozovala, se, prosím, vyvarujte nereálných slibů a jakékoliv pomoci mimo rámec projektu „Adopce na dálku“.

  Neposílejte dítěti cenné věcné dary ani neslibujte jiné nadstandardní výhody týkající se jejich budoucího studia. Tato naděje by ho odkázala na pomoc zvenčí a zmařila by tak samotný cíl programu – stát se v budoucnu samostatným.

  Nevyzývejte dítě, aby si samo určilo, jaký hmotný dárek by chtělo dostat.

  Neslibujte mu možnost setkání, pozvání do České republiky ani Vaši návštěvu na Haiti.

  Neposílejte dítěti velké balíčky, bankovky ani jiné cenné dary. Způsobíte tím závist ostatních dětí ve farnosti, nezvýšíte tím ani jeho šanci na lepší budoucnost.

 3. Co je dobré do dopisu zahrnout:
 4. Dopisy by neměly být příliš dlouhé. Přizpůsobte obsah dopisu mentalitě haitského dítěte. Pište stručně a věcně o své rodině, o své zemi. Pošlete jim například svoji fotografii, pohlednici města, z něhož pocházíte. Můžete poslat i omalovánky, obrázky, samolepky nebo psací potřeby.

  Povzbuďte je v jejich studiu, pozitivně ohodnoťte jejich školní výsledky. Buďte opatrní a citliví při popisu naší země a při psaní o výhodách naší rozvinuté společnosti, které mohou vyvolat zkreslený obraz o bezstarostném životě v naší zemi a v Evropě obecně.

  V případě, že dopis obsahuje pasáže, které by si dítě mohlo nesprávně vyložit, budou při překladu upraveny a přizpůsobeny chápání příznačnému pro jejich kulturu anebo přímo na místě vysvětlí obsah dopisu pracovník v místní partnerské organizaci.

  Podmínky psaní dopisů haitských dětí jsou různé a nemůžeme je přímo ovlivnit. Proto se i délka a forma dopisů dětí adresovaných jejich dárcům liší a odpovídá kultuře jejich země. Někteří je píší sami, jak nejlépe dovedou, jiní je připravují za asistence vyučujících či duchovních.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Společnost tímto informuje uživatele, že bude v souladu s GDPR a Zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a ve vybraných případech je také zpracovatelem osobních údajů. Přitom se subjektem údajů rozumí osoba, která žádost o registraci vyplňuje a uvádí do ní své osobní údaje, případně údaje společnosti, kterou je oprávněna zastupovat.

Údaje uvedené při registraci společnost zpracovává pouze v souvislosti se zřízením a vedením uživatelského účtu portálu a v souvislosti s dohodou, a to na základě titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby. Jakékoli osobní údaje, které uživatel společnosti dále předává v rámci dohody nebo účasti na projektu, jsou zpracovávány v souladu s GDPR pro účely vyřízení daného požadavku uživatele a jsou předávány partnerům jen v těch případech, ve kterých je to pro vyřízení požadavku uživatele nezbytné. Kompletní Informace o zpracování a ochraně osobních údajů společností jsou uvedeny na webu projektu https://haiti.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Uživatel přijetím těchto obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil také s Informací o zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny výše.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.10.2019. Obchodní podmínky jsou závazné pro nové i stávající uživatele. V článcích týkajících se povinností přetrvávajících po ukončení využívání služby jsou závazné také pro všechny další osoby, které měli v období ode dne účinnosti obchodních podmínek zřízen uživatelský účet.

 
V Olomouci dne 19.10.2019
 
Václav Keprt, ředitel

Arcidiecézní charita Olomouc