PRÁVNÍ RÁMEC A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Arcidiecézní charita Olomouc jako správce osobních údajů (dále jen Správce), se sídlem Křížkovského 505/6, 779 00 Olomouc, evidenční číslo MK: 8/1-02-704/1996, datum registrace 30. 10. 1996, IČ: 43962726, zpracovává při realizaci humanitární a rozvojové pomoci ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • Adopce na dálku:
  • jméno a příjmení
  • adresu (kontaktní, doručovací, firemní)
  • telefonní číslo
  • emailovou adresu
  • IČO
  • údaje související s úhradou za Adopci na dálku
  • fotografie a video
 • Dárek pro Haiti:
  • jméno a příjmení
  • adresu (kontaktní, doručovací, firemní)
  • telefonní číslo
  • emailovou adresu
  • IČO
  • údaje související s úhradou za dárek
 • Ostatní dárci:
  • jméno a příjmení
  • adresu (kontaktní, doručovací, firemní)
  • telefonní číslo
  • emailovou adresu
  • IČO
  • údaje související s finančním darem
 • Dobrovolníci, stážisté, spolupracovníci:
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresu
  • telefonní číslo
  • emailovou adresu
  • název školy / zaměstnaní
  • jazykovou vybavenost, schopnosti a zkušenosti
  • bankovní údaje
  • fotografie a video

Osobní údaje získává Správce přímo od subjektu údajů na základě žádostí v rámci jednání o uzavření smlouvy či při osobní, telefonické, písemné nebo e-mailové komunikaci.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává výše uvedené údaje v rámci plnění smluvních a zákonných povinností a v rámci svých oprávněných zájmů, a to za účelem:

 • Adopce na dálku:
  • uzavření dohody o podpoře projektu, vystavení potvrzení o daru, zprostředkování komunikace mezi adoptivním rodičem a adoptovaným dítětem, informování o realizaci projektu, vedení statistik
  • posílání přání a pozvánek na akce, rozesílání newsletterů a nabídek k další možné spolupráce na poli humanitární a rozvojové pomoci
 • Dárek pro Haiti:
  • zaslání dárkového certifikátu, vystavení potvrzení o daru a vedení statistik
  • posílání přání a pozvánek na akce, rozesílání newsletterů a nabídek k další možné spolupráce na poli humanitární a rozvojové pomoci
 • Ostatní dárci:
  • uzavření smlouvy, vystavení potvrzení o daru, informování o využití daru, vedení statistik
  • posílání přání a pozvánek na akce, rozesílání newsletterů a nabídek k další možné spolupráce na poli humanitární a rozvojové pomoci
 • Dobrovolníci, stážisté, spolupracovníci:
  • uzavření smlouvy, vystavení potvrzení o dobrovolnické činnosti nebo praxi, organizování osvětových akcí, informování o projektech, sbírkách a kampaních, vedení statistik, propagace humanitární a rozvojové činnosti
  • posílání přání a pozvánek na akce, rozesílání newsletterů a nabídek k další možné spolupráce na poli humanitární a rozvojové pomoci

Použitím stránek www.haiti.cz subjektem údajů může dojít k přijímání a zaznamenání informací o subjektu údajů, které mohou zahrnovat osobní údaje, jako je IP adresa, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o krocích na webových stránkách ACHO, jako například klikání, uskutečněné operace a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL. Ke sběru těchto údajů slouží datové soubory, tzv. cookies.

Správce cookies používá ke sledování toho, jak uživatelé stránek používají webové stránky a k porozumění jejich preferencí (například zájem o konkrétní činnosti, preferované pomoci, volba jazyka), a to za účelem zlepšení poskytovaných možností zapojit se do pomoci, k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů.

ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce činí vše tak, aby průběžně hodnotil zpracování, ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti.  Správce dodržuje zásadu odpovědnosti, integrity, důvěrnosti, přesnosti a omezení uložení.

Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy. Není-li doba takto stanovena, tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkonu nebo obhajobu právních nároků.

V případě odvolání souhlasu subjektem údajů se zpracováním jeho osobních údajů z důvodu výše neuvedených budou tyto osobní údaje uchovány nejdéle 30 dní po doručení odvolání souhlasu.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováním osobních údajů může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Těmito mohou být společnosti a osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy, a osoby zajišťující pro Správce technické služby související s provozem platforem Adopce na dálku a Dárek pro Haiti, včetně provozu software a ukládání dat.

Příjemci osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za stanovených podmínek má subjekt údajů právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

adresa pro doručování: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 505/6, 779 00 Olomouc
adresa elektronické pošty:  info@acho.charita.cz
telefonní kontakt +420 585 229 380

KONTAKT NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě jakýchkoli dotazů a přání týkajících se zpracování osobních údajů, nebo při žádosti o uplatnění Vašich práv vyplývajících z GDPR, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Bc. Ondřej DědičKristýn služebník s.r.o., IČ: 286 41 931.

Kontaktovat poštou ho můžete na adrese: GDPR | Kristýn, Wurmova 562/9, 779 00,
telefonicky na čísle +420 587 405 363
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@kristyn.cz.